Yoshio Urushibara

Profile

Name
Yoshio Urushibara
House
House of Representatives
Constituency
Hokuriku-Shinetsu Proportional Block: Seventh Term
Date of Birth
November 18, 1944
Website URL
http://urusan.net/