Party Organization Committee

Chair
Keigo Masuya
Deputy Chair
Yasuyuki Eda, Hisashi Inatsu
Director, Organization Bereau
Yasuyuki Eda
Director, Local Assembly Bureau
Hisashi Inatsu
Director, Campaign Bureau
Shinichi Yokoyama